עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

מידע אודות הועדה

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מודיעין הוסמכה כוועדה מקומית עצמאית בהתאם לקבוע בחוק התכנון והבנייה.

באחריות הוועדה ובסמכותה לדון ולאשר (בכפוף לאישור מוסדות תכנון נוספים) את התכנון העירוני וההיבטים ההנדסיים הנלווים לו בכל מרחב התכנון, ובהתאם לכך – לדון ולאשר את הבנייה במרחב.

לצפייה בהודעה בדבר הסמכת הוועדה המקומית מודיעין כוועדה מקומית עצמאית לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965 לחץ/י כאן  

ישיבות רשות רישוי

רשות הרישוי דנה בבקשות לתוספות בניה (שאינן דורשות הקלות או תב”ע), להקמת מצללות במרפסות ובגינות כהגדרתן בחוק ובהתאם להנחיות מהנדס העיר, תוספת שערים לחניות מקורות, תוספת מחסנים, תוספת סוככים הכל כפוף להוראות התכניות החלות במקרקעין נשוא הבקשה.
רשות הרישוי נסמכת על עקרונות התכנון של המתחמים השונים במודיעין ועל-פי החוק והתקנות לתכנון ולבניה ובשאיפה לשמור על איכות החיים והסביבה.
לשם כך נבחנת מידת השתלבות התוספות או השינוי בחזית הכללית של המבנה/הבנין המשותף/קבוצת בתים צמודים/המבנן.
רשות רישוי מתכנסת מספר פעמים בחודש על פי הנדרש.

חברי ועדת רשות רישוי:

חיים ביבס – יו”ר הועדה וראש העיר

זיו גדון  – מהנדס העירייה

ועדת משנה לתכנון ובניה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה אחראית על הנפקת היתרי בניה בהתאם לתקנות התכנון והבניה בשטחים בהם קיים תוכנית בנין עיר מאושרת.
בנוסף למתן היתרים ואישור שינויים על פי סמכויותיה, הועדה המקומית לתכנון ובניה מאשרת להפקדה תכניות בנין עיר אשר בסמכותה לאשרן, ומגישה להפקדה לועדה המחוזית לתכנון ולבניה תוכניות בתחומה אשר אין בסמכותה לאשרן אך היא מעוניינת בקידומן.
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מתכנסת אחת לחודש (בשבוע הראשון של החודש) כדי לדון בבקשות להיתר בניה המופנות אליה.
על הועדה למסור את החלטתה בתוך שלושה ימים לכל היותר.
לאחר הדיון בועדה ייכתב הפרוטוקול (“דף הדרישות”), אשר יכלול את ההחלטה עצמה, ורשימת התנאים לצורך קבלת ההיתר.
במידה וההחלטה מתעכבת, או במידה והועדה מסרבת לחלק מבקשת ההיתר או לכולה, פתוחה בפני היזם האפשרות להגיש ערעור, בהתייעצות עם אדריכל המבנה, בפני ועדת הערר המחוזית.

מליאה:

הועדה המקומית לתכנון ובניה – החברים בועדה הם כל חברי המועצה המקומית. המליאה דנה רק בתכניות ששני חברי הועדה בקשו להעלות לדיון במליאת הועדה.

חברי ועדת משנה:

תפקידשם
יו”ר הועדהחיים ביבס
מ”מ יו”ר הועדהשלמה פסי
חבר ועדהאילן בן סעדון
חבר ועדהאור גרינפלד
חבר ועדהאלעד שמעונוביץ
חבר ועדהעמיעד טאוב
חבר ועדהיוסי אביבי
חבר ועדהאיתי אלמוג בר

צור קשר

שםתפקידטלפון
ויקי סליצקי

רכזת ועדות לתכנון ובניה

08-9394685