עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

הנחיות לאחר קבלת היתר בניה

בעל היתר נכבד

עם קבלת היתר הבניה אנו מברכים אותך ומאחלים לך הצלחה בהקמת המבנה. במסגרת מאמצי עיריית מודיעין מכבים רעות לשיפור השירות לתושבים וליזמים ולשם הבטחת שיתוף פעולה תקין עם מחלקת הפיקוח על הבניה ועל מנת להקל על תהליכי הבניה והליכי הוצאת האישורים (תעודת גמר) מובאים בפניך השלבים הקשורים לביקורת באתר הבניה הכלולים בתקנות התכנון והבניה ועיקר ההנחיות של מחלקת הפיקוח על הבניה ומנהל הנדסה. בכל שלבי הביצוע יבקרו מפקחי הבניה באתר על מנת לוודא שהבנייה מתבצעת בהתאם להיתר הבניה. ניתן למצא את מסמכים הנדרשים לכל שלבי הבניה בהתאם למהות הבקשה.

שלב א' - בקשה לאישור תחילת העבודה

לשם קבלת אישור תחילת עבודות באתר (שלב א’), לאחר קבלת היתר הבניה יש להגיש למחלקת הפיקוח על הבניה את הטפסים והאישורים המפורטים בקישור הנ”ל כשהם מלאים וחתומים במקור.

שלב ב' - מהלך ביצוע בניה חדשה

במהלך ביצוע הבניה באתר יש להגיש את מסמכים הנדרשים כמפורט בשלב זה למחלקת הפיקוח.

שלב ג' - סיום בניה ובקשה לקבלת תעודת גמר

לקראת סיום ביצוע הבניה נדרש להגיש למחלקת הפיקוח את המסמכים הנדרשים לשלב זה לקבלת תעודת הגמר, בעת הגשת המסמכים, יתואם ביקור באתר עם המפקח הממונה.
לתשומת ליבכם: אם לא יתקבלו הדיווחים בהתאם לשלבים המפורטים לעיל יראו בהמשך העבודות באתר הבניה כעבודות בסטייה מהיתר הבניה.

נוהל גידור וניהול אתר הבניה

1. לפני תחילת העבודות בשטח יש לגדר את המגרש בקו הגבול מכל צדדיו בגדר אסכורית חדשה בגובה 2.00 מ’ כשהיא מחוזקת ויציבה עפ”י תנאי ההיתר והנחיות גידור.
2. בעל ההיתר חייב להחזיק את הגדר נקייה תקינה ויציבה עד לגמר העבודות. הגדר תוסר עם השלמת בנית הגדר הקבועה.
3. במקרים מיוחדים ניתן להציב גדר מחוץ לגבולות המגרש ובכפוף לקבלת אישור ממנהל מחלקת הפיקוח על הבניה ובתיאום עם מחלקת התשתיות של הרשות וגורמי חוץ הנוגעים לדבר.
4. על בעל ההיתר להתקין שלטים המפרטים את שמות האחראים לתכנון ולביצוע באתר (עפ”י הנחיות לעיצוב השלט באתר הבניה בקישור הנ”ל.
5. במקרה של עבודות בניה בסמיכות למדרכה בשימוש הציבור יש להתקין גגון שיעניק הגנה מפני נפילת חפצים על העוברים במדרכה.
האחריות על חוזקו ויציבותו של הגגון חלה על הקבלן ועל המהנדס האחראי באתר.
6. אין להשתמש בשטח המדרכה, הכביש או השצ”פ שמחוץ לגדר לצורך הנחת חומרי בנין, ציוד בנין, פסולת בנין וכדומה, ללא אישור מיוחד של מנהל מחלקת הפיקוח על הבניה ובתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר בעירייה.
7. אין לעקור ו/או להשחית עצים או צמחיה אלא באישור פקיד היערות באמצעות אדריכלית הנוף של הרשות.
8. בעל ההיתר יתקין בתי כיסא כימיים למשך כל תקופת הבניה.
9. פינוי פסולת בנין החל מקומה שנייה יהיה באמצעות שרוולים אל תוך מכולה. פתח היציאה של השרוול יכוסה עם בד יוטה למניעת היווצרות אבק.
10. בעל ההיתר לא יגור בבנין ולא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ייתן לאחר לגור בו או להשתמש בו אלא לאחר שקיבל אישורים המתאימים לכך מהעירייה.
11. תעודת הגמר תינתן במידה והבנייה הושלמה בהתאם להיתר, לתנאיו, לנספחיו, לקובץ ההנחיות, ולדיני התכנון והבנייה.
12. על בעל ההיתר להודיע למחלקת הארנונה במידה והמבנה אוכלס לפני קבלת תעודת גמר.
13. לצורך קבלת הערבות הבנקאית שהופקדה בשלב קבלת היתר הבניה נדרש להשלים את כל האישורים והמסמכים בכל שלבי הבניה ולתאם מועד לביקורת.

נוהל פינוי עודפי עפר

מטרת הנוהל – הינה להגדיר את תהליך עבודות פינוי עודפי – עפר ותחומי אחריות.
בסיס חוקי – עליה לקרקע תתבצע רק לאחר קבלת אישור תחילת עבודות לפי חלק ז’ סימן א’ סעיף 71 התקנות לחוק התכנון והבניה.
פינוי פסולת בנין וכן עודפי עפר הינם תנאים בהיתר לפי חלק ו’ סימן ב’ סעיף 56 (א) בתקנות לחוק התכנון והבניה.

בעל ההיתר מקבל את ההיתר ממח’ פיקוח על הבניה, לאחר הנפקתו וחותם על קבלתו.


תהליך הנוהל

בעל ההיתר מגיע לפיקוח על הבניה יחד עם הקבלן הממונה מטעם היזם (מי שמונה בטופס א5) ושניהם חותמים על הנחיות הפיקוח, ההצהרות והתחייבויות, כולל נושא פינוי עודפי עפר.

א. במידה ומדובר כי החומר יועבר לגורם פרטי יש לקבל אישור בעל הקרקע כולל נוסח טאבו, או כל מסמך רשמי המעיד על בעלות הקרקע.
ב. במידה ומדובר כי החומר יועבר לרשות מקומית יש לקבל אישור מאגף ההנדסה מהנדס העיר מהרשות המקומית לקליטת החומר.
ג. במידה ומדובר בעבודות פיתוח, בעבודות ממשלתיות: כגון: כבישים, גשרים נסתפק באישור מנהל הפרויקט.

עם סיום עבודות העפר ולפני תחילת עבודות שלב היסודות על בעל ההיתר להעביר לפיקוח על הבניה את אישורי הפינוי בהתאם להצהרות שנתנו ואושרו בטרם עליה לקרקע.

  • ניתן לבעל ההיתר לשנות את מקום יעד קליטת ע”ע או חלקם בתנאי שיציג אישורי פינוי חדשים בהתאם.