עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

דרישה לרישום הערה בטאבו

​מדיניות אכיפה של הרשות לעניין רישום הערה בגין אי התאמה תכנונית

להלן תובא מדיניות האכיפה של הרשות באשר לרישום הערות בגין אי התאמה  תכנונית לפי תקנות המקרקעין ניהול ורישום תשע”ב – 2011. (להלן: “הערה“)

רישומן של הערות בטאבו כאמור לעיל, נדרש במקרים בהם נמצא שהמצב בנכס אינו תואם את היתר הבניה העדכני וכאשר מדובר בעבירות בניה מהותיות, במסגרת העברת זכויות בעלות בטאבו.

רישום הערה בגין העדר התאמה תכנונית יידרש במקרים הבאים:

  • שטח עיקרי מעל 10 מ”ר.
  • שטח שירות מעל 25 מ”ר.
  • על אף האמור לעיל, שטח שירות המשמש כשטח עיקרי תירשם הערה כאשר מדובר בשטח מעל 10 מ”ר.
  • עבירות בניה בניגוד לתב”ע.
  • בגין קירוי מסוג סנטף לא תירשם הערת אזהרה.
  • קירוי שאינו מסוג סנטף בחזית עורפית עד 40 מ”ר, לא תירשם הערת אזהרה.
  • לא תרשמנה הערות אזהרה בגין בניה אשר חוסה תחת תקנות הפטור בתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע”ד 2014.

 

* העדר דרישה לרישום הערה אינו מעיד על כך שהנכס תואם את היתר הבניה העדכני. על המעוניין לבדוק את חוקיות הבניה/ שימוש  מוטלת חובה עצמאית לברר זאת במשרדי אגף הנדסה/ מחלקת פיקוח על הבניה.

* אין באמור בהעדר דרישה לרישום הערה  כדי למנוע נקיטה בהליכים פליליים/ קנסות מנהליים/ הליכים מנהליים, בגין חריגות בניה/ שימוש שנמצאו/קיימים בנכס.

 * על אף האמור לעיל יינתן בידי התביעה שיקול הדעת לרישום הערה בגין עבירות בניה נוספות בהתאם לחומרתן/היקפן/נסיבות העניין.