עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

הנחיות להגשת תכנית בנין עיר

1. פתיחת תיק תכנית

על מגיש התכנית להעביר את כל המסמכים המפורטים במבנה אחיד לתכנית – נוהל מבא”ת. ולוודא שביצע ההנחיות באופן מלא ויסודי ועמד בתנאי סף על-פי חוק. פתיחת התיק תתבצע רק לאחר שמסמכי התכנית יבדקו על-ידי האדריכל במחלקת תכנון העיר וימצאו ראויים ושלמים לצורך המשך ההליך.

2. הכנה לקראת ועדה מקומית

מחלקת תכנון תבדוק את מסמכי התכנית המתוקנים ותפרט הערות לגביהם, במידה ויש. במידה ומולאו תנאי הסף, מחלקת תכנון תרכז את ההערות ותכין חוות דעת לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה.

מסמכים נוספים הנדרשים להכנה לקראת דיון בועדה הינם:

3. דיון בועדה המקומית

דיון בועדה המקומית להפקדה, הוצאת הפרוטוקול והפצת ההחלטות

הועדה המקומית תיתן אחת משלוש החלטות:

1. הפקדת התכנית – משמעה התכנית תקינה ומוסכמת על-ידי חברי הועדה

.2. הפקדת התכנית בתנאים – משמעה שאדריכל התכנית יצטרך לתקן את התקלות בתכנית שהועדה הצביעה עליהן ורק לאחר מכן ניתן יהיה להמשיך בתהליך.

3. דחיית התכנית – התכנית נפסלת ולא ממשיכה בתהליך.

4. המלצה על הפקדת התכנית- במידה והתכנית הינה בסמכות מחוזית, הועדה המקומית תמליץ/ תמליץ בתנאים/ תמליץ לדחות את התכנית לוועדה המחוזית.

רכזת הועדה המקומית, תכתוב ותפיק את פרוטוקול הועדה המקומית ותשלח את ליזם התכנית / לאדריכל התכנית / לבעל הקרקע, בהתאם לפרטים שנמסרו בעת פתיחת התיק. במקביל תועברנה החלטות הועדה לאתר העירייה לשימוש הקהל הרחב.

4. מתן הנחיות לתיקון התכנית

על סמך החלטות הועדה המקומית ו/או העברתה לדיון בועדה המחוזית

אדריכל התכנית יכול לקבל את ההנחיות כיצד לתקן את התכנית על סמך החלטות הועדה המקומית, מבודק התכניות במחלקה לבקרת תכניות.
במידה והועדה המקומית דרשה להמציא חוות דעת מגורם מקצועי, או דרשה לשנות את מתכונת הבינוי באופן משמעותי, יקבל אדריכל התכנית מכתב מהמחלקה לבקרת תכניות ובו פירוט הפעולות שעליו לבצע לצורך המשך הטיפול. לאחר ביצוע כל הפעולות על ידו, יקבל אדריכל התכנית הנחיות כיצד לתקן את מסמכי התוכנית על-פי כל החלטות הועדה המקומית.

5. בחינת התכנית

בחינת התכנית, דיון בועדה המחוזית להפקדה והוצאת פרוטוקול של הועדה המחוזית

במידה והתכנית עברה לסמכות ועדה מחוזית, האחראית על הפרסומים במחלקה לבקרת תכניות ממוחשבות, תפרסם את פרוטוקול הדיון בועדה המחוזית והנחיות בדבר פרסום תכנית בנין עיר.

6. פרסום הפקדת התכנית

פרסום התכנית להפקדה נועד ליידע את הציבור כי התכנית גלויה לעיונו וכי כל אחד הרואה עצמו נפגע מהקבוע בתכנית, יכול להגיש לה התנגדות ולנסות להשפיע על מתכונתה הסופית ואולי אף לשכנע את ועדות התכנון לדחותה.

תקופת ההפקדה / תקופת התנגדויות זהו המועד שבו ניתן לעיין בתכנית ולהגיש לה התנגדות:

  • עיון בתכנית: מיד עם ביצוע בפועל של הפרסום להפקדה והעברת המסמכים המעידים על כך, תיתלה התכנית במשרדי הועדה המקומית ובמשרדי הועדה המחוזית וניתן להגיע ולעיין בה בשעות קבלת קהל במחלקת תכנון, בעיריית מודיעין- מכבים רעות וכן במשרדי הועדה המחוזית.
  • מועד להגשת התנגדויות: על-פי סעיף 102 לחוק ניתן להגיש התנגדות לתכנית, תוך חודשיים מהיום שפורסמה הודעה על הפקדתה. המועד הקובע למניין החודשיים כאמור, הוא המועד המאוחר מבין הפרסומים ב-3 העיתונים או ילקוט הפרסומים.
  • אופן הגשת התנגדות: בהתנגדות לתכנית שבסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א’ לחוק, ימציא המתנגד את ההתנגדות לועדה המקומית ועותק לועדה המחוזית, וכן ימציא ראיה על המצאת העותק לועדה המחוזית ומועד ההמצאה. כתב ההתנגדות יינמק את ענינו של המתנגד בקרקע, בבנין או בפרט תכנוני אחר שהתכנית נוגעת בהם, והאופן בו פוגעת התכנית בעניין זה בליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. יש להגיש טופס התנגדות לתכנית למחלקת תכנון עיר או לרכזת הועדה המקומית, גב’ ויקי סליצקי, באמצעות מייל viki_s@modiin.muni.il או פקס 08-9721841. מכתב ההתנגדות ילווה בתצהיר עו”ד.
  • קליטת התנגדות: רכזת הועדה המקומית תקבל לידיה את ההתנגדות, תבדוק באם הוגשה על-פי הוראות החוק, ותקלוט פרטיה למערכת העירונית.

7. קביעה באם התכנית טעונה אישור שר הפנים

בהתאם לסעיף 109 לחוק התכנון והבניה, כל תכנית בסמכות הועדה המקומית עוברת לעיון השר לבחינה באם טעונה אישורו. היה ונקבע כי התכנית טעונה אישור השר התכנית תועבר להמשך התהליך ועד להשלמתו לועדה המחוזית.

8. רק במידה ויש התנגדויות לתכנית

עם תום תקופת ההפקדה, תרכז רכזת הועדה המקומית את ההתנגדויות ותעבירן למחלקת התכנון לשם כתיבת חוות דעת מהנדס העיר עליהן ושיבוצן לדיון בהתנגדות לוועדת המשנה.

9. דיון בועדה המקומית למתן תוקף והנחיות לתיקון

במידה והוגשו התנגדויות לתכנית, יזומנו המתנגדים ויזמי התכנית לדיון בועדה המקומית לשם השמעת טיעוניהם.
רכזת הועדה המקומית תשלח את החלטת הועדה המקומית ליזם / אדריכל התכנית ולבעלי הקרקע בתכנית בהתאם לפרטים שנמסרו בעת פתיחת התיק. במקביל תועבר החלטת הועדה למערכת מידע תכנית בנין עיר לשימוש הקהל הרחב.
לאחר הדיון בועדה המקומית יקבל אדריכל התכנית הנחיות באם לתקן את התכנית וכיצד. אדריכל התכנית יעביר את התכנית המתוקנת, במספר העותקים הנדרש, ובמידה והתכנית נמצאה תקינה יחל הטיפול בפרסומה למתן תוקף.

10. פרסום התכנית למתן תוקף

פרסום התכנית למתן תוקף נועד ליידע את הציבור כי תהליך אישורה הסתיים, הפרסום מתבצע הן בתכנית בסמכות מקומית והן בתכנית בסמכות מחוזית. משך פרסום למתן תוקף הינו 15 ימים מיום הפרסום בעיתונים \ בילקוט הפרסומים – המאוחר מבניהם.