עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

בינוי ופיתוח

מחלקת בינוי ופיתוח

אישור תכנית בינוי ופיתוח מהווה חלק מהליך סטטוטורי מתכנון בנין עיר של העיר מודיעין – מכבים רעות. תכנית הבינוי מפרטת את התכנון הכולל של המתחם כפי שהוגדר בתכנית, על כל היבטיו.

ניתן לסווג את תכניות הבינוי לפי הפירוט הבא:

א. תכניות למגרשים ריקים:

התכניות מתייחסות לנושאים תכנוניים רבים ביניהם התאמה להוראות תכניות חלות במגרש, העמדת מבנים צורתם וגובהם, היבטים אדריכליים ואורבניים בתכנון, התייחסות לתכנון החזיתות, חומרי גמר, התייחסות למגרשים גובלים ולרחוב, פיתוח שטח, תכנון התנועה הרגלית והמוטורית. אישור תכנית זו הינו תנאי למתן היתר בניה. טרם הגשת תכניות בינוי ופיתוח מתקיימת ישיבת ליווי תכנון במשרד מהנדס העיר, בשיתוף הגורמים המקצועיים השונים ויזם התכנית עם צוות מתכנניו. עם סיום הליך הליווי והגשת התכניות מובאות לדיון בועדה המקומית לאישור.

ב. תכניות הכוללות שינויים במגרשים בנוים:

התכניות מתייחסות להתאמה להוראות התכניות החלות במקום, למדיניות התכנון וההנחיות המרחביות. השתלבות בבינוי הקיים, חומרי גמר, חזיתות, גישות לתוספות וכדומה.

נספחים אדריכליים בהתאם לתכנית המתאר להרחבות

תכנית המתאר קובעת עקרונות תכנון אחידים לטיפוסי הבינוי השונים להרחבות דיור, תוך שמירה קפדנית על איכות חזות פני העיר והמרקם הבנוי.
כתנאי להגשת בקשה להיתר מכוחה של תכנית זו, יוגש נספח אדריכלי.
הנספח יפרט את הבניה המבוקשת בהתאם לעקרונות התכנון המפורטים בתכנית והתאמתה למבנה הקיים.

צור קשר עם עובדי המחלקה

שםתפקידטלפון
טליה בן ששוןמנהלת מחלקת בינוי ופיתוח08-9726139
דיאנה קישינבסקיבודקת תכניות בינוי ופיתוח08-9726225

פניות הציבור