עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

הנחיות ושלבי הגשת בקשה להיתר בניה

הנחיות ושלבי הגשת בקשה להיתר בניה

מטרתן העיקרית של הנחיות אלו הינן ביצירת שפה אחידה וברורה, בהליך הנפקת היתרי בניה, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו במערכת רישוי זמין.

הנחיות אלו מציינות את דגשי הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין ובאות להבהיר את הוראות החוק ואין בו כדי להפחית מכל חובה המתבקשת על-פי כל דין.
באחריות עורך הבקשה ושאר בעלי המקצוע, במסגרת הגשת בקשות להיתר, להקפיד ולהתאים את הבקשה לדרישות המלאות והמעודכנות של

ראוי לציין שהדרישות הרשמיות הנ”ל עשויות להתעדכן מדי פעם, עובדה שתשפיע גם על שינויים בגוף ההנחיות.
אגף ההנדסה מקווה כי מידע זה יביא ליצירת שפה אחידה ויתרום לייעול הליך קבלת היתרי הבניה.

לצפייה ברשימת תיוג להגשת בקשה להיתר לחץ כאן 

 

שלבי הליך הרישוי:

שלב א' - הגשת בקשה לתיק מידע

 

  • “הנחיות להגשת בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין”
  • “הנחיות להגשת מפת מדידה להיתר במערכת רישוי זמין”

שלב ב' - הגשת בקשה להיתר

יש לכלול את כל המסמכים הפורטים בתיק המידע בשלב תנאי הסף להגשת בקשה להיתר :

יש לוודא שכל האישורים הנדרשים לתנאי הסף יצורפו בעת הגשת הבקשה להיתר במערכת רישוי זמין, על פי תקנות תכנון ובניה (רישוי בניה, תשע”ו) חלק ג’, סימן ב’, סעיף 33 .

אישור שיחסר מרשימת האישורים המבוקשים ידחה את קבלת הבקשה לטיפול אצל בוחנות הרישוי לקראת דיון בוועדה ויוחזר למבקש.

  • בקשה להיתר בניה בהליך הקלה / שימוש חורג:

טרם הגשת בקשה במערכת רישוי זמין, יש לפנות למתאמות הרישוי בנוגע למסירת נוסח לפרסום בדבר הבקשה וקבלת הנחיות לפרסום ההקלה, בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

אין בשליחת הנוסח לפרסום ע”י מתאמות הרישוי כאמור, כדי לחייב את המהנדס בדבר נכונות פרטי הבקשה להקלה או לשימוש חורג או כדי לחייב את הועדה לאשרם אף אם לא תוגש התנגדות לבקשה. הבקשה תיבדק במסגרת הבקרה המרחבית.

בעת הגשת הבקשה במערכת רישוי זמין יש לצרף את הוכחות הפרסומים ומשלוח הדואר כתנאי סף להגשת הבקשה להיתר.

שלב ג' - בדיקת מחלקת הפיקוח

במידה ומולאו תנאי הסף להגשת בקשה להיתר אצל מתאמות הרישוי, תועבר הבקשה לבדיקת מחלקת הפיקוח לקבלת דוח מצ”ב בשטח טרם בדיקת הבקשה לדיון. ביקור המפקח יתואם במחלקת הפיקוח עם המבקש, במידה והמבקש לא יאפשר את הביקור לא יתאפשר קידום הבקשה.

שלב ד' - בקרה מרחבית

בוחנת הרישוי תבדוק את תשריט הבקשה, חישובי שטחים, והתאמתם לתקנות תכנון ובניה (רישוי בניה, תשע”ו) חלק ד’, סימן א’, סעיף 40 ולתכנית, תוך התייחסות לדו”ח מצב בשטח של מחלקת הפיקוח ובמידת הצורך תעיר את הערותיה ותדרוש להעביר תכניות מתוקנות לשם שיבוץ בוועדה. הגשת הבקשה המתוקנת הסופית תחשב כמועד הרשמי להגשת הבקשה, לדיון להיתר.
הערה: גרסת הבקשה שתועבר לגורמים הסטטוטוריים המאשרים, תהיה תואמת לגרסת הבקשה שאושרה בוועדה.

 

שלב ה' - מכון בקרת התכן

על-פי תיקון 122 לחוק התכנון והבניה – תשע”ח 2018. נקבע כי עד לתאריך 01/04/2019 לאור הנתונים שנמסרו בבקשה למידע, עולה כי על הבקשה תחול חובת בקרה במכון בקרה:

עד להודעה חדשה הוראה זו חלה על הקמת מבנה מגורים חדש הכולל לפחות 6 יח”ד, בשתי קומות לפחות ועד לגובה של 29 מ’. ללא עירוב שימושים.

א. מגיש הבקשה להיתר רשאי לבחור, בהודעה שימסור לרשות הרישוי בתוך שבועיים (ימים קלנדרים) מיום הגשת הבקשה להיתר (ולפני בדיקת תנאים מוקדמים), כי על הבקשה להיתר תחול או לא תחול חובת בקרה במכון הבקרה. “ראה הודעת עורך הבקשה לעניין חובת בקרת התכן במכון הבקרה”.
ב. במידה ולא בחר עורך הבקשה מסלול בקרת התכן, תחול עליו בקרת מכון בקרה, הכוללת בקרת ביצוע. למכון הבקרה יוגשו הנספחים הבאים:

  • נספח פיקוד העורף
  • נספח כיבוי אש
  • נספח משרד הבריאות (באם נדרש)
  • נספח יציבות וחישובים סטטיים  + נספח קרקע וביסוס (באם נדרש)

ג. בתקופת ההערכות, אגרות למכוני הבקרה ישולמו ע”י המדינה.
ד. במידה ולא נדרש, יעביר עורך הבקשה את כל מסמכי שלב בקרת התכן לועדה באמצעות מערכת רישוי זמין.

שלב ו' - תשלום אגרות והיטלים

היה ואושרה הבקשה להיתר בדיון, תיבחן חבות השבחה בהתאם לבקשה, אצל שמאי מטעם הועדה ותוגש יחד עם אגרות והיטלים לתשלום על-ידי המבקש. לאחר הוכחת כל התשלומים, יוצא היתר.

שלב ז' - הוצאת היתר

להוצאת עותקי ההיתר, יפיק המבקש שלושה עותקים סופיים ומאושרים של תשריט הבקשה, הכוללים חתימות מקוריות של כל הנדרשים בטופס 1 (לא צילומים ולא באמצעים דיגיטאליים). ויגיש למתאמות הרישוי.

עותקי הבקשה יוגש ללא הדבקות, ללא טיפקס, ללא תיקונים על גבי התוכנית.

את עותקי ההיתר החתומים ניתן לקבל במחלקת הפיקוח על הבניה במעמד הגשת בקשה לאישור לתחילת עבודות.

ההנחיות הנ”ל תואמות את חוק התכנון והבניה, תקנות התכנון והבניה והוראות שעה, והנחיות מנהל התכנון, ויתכנו שינויים ועדכונים בהתאם להנחיותיו.