עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

השבחה

היטל השבחה הינו היטל המשולם עבור עליית שווי מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הינו מחצית ההשבחה ומשולם לועדה המקומית.
תשלום היטל השבחה הינו תנאי למתן תעודה לטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו. החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים או החוכר לדורות.

קביעת היטל השבחה (שומה)

גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה המעריך את הנכס.
גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס.

השגה וערר על השומה

ניתן לערור על שומת היטל ההשבחה בתוך 45 ימים מהמועד בו נתקבלה השומה אצל הנישום. הערר יוגש ליו”ר מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למינוי שמאי מכריע, או לועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.

בעת הגשת ערר על שומת היטל ההשבחה ניתן לשלם חלק מסכום היטל ההשבחה ולהמציא ערבות בנקאית על היתרה כתנאי לקבלת היתר בניה או לקבלת תעודה לטאבו. במקביל ימשך הליך בירור השומה.

מועד תשלום היטל ההשבחה יהיה בעת מימוש הזכויות הבאות:

  • העברת זכויות במקרקעין הטעונה רישום.
  • מתן היתר בניה המסתמך על תכנית משביחה.
  • אישור הקלה או שימוש חורג.
  • שימוש בפועל במקרקעין בהתאם לתכנית משביחה.

הגשת בקשה למידע והזמנת שומה

לקבלת מידע בדבר חבות בהיטל השבחה יש למלא את טופס הבקשה ולצרף חוזה רכישה מקורי (החוזה בו רשומה רכישת הנכס על-ידי הבעלים הנוכחי) ונסח טאבו מעודכן,  ולשלוח באמצעות דוא”ל hashbaha@modiin.muni.il למחלקת תכנון עיר.

לתשומת לבכם, הבקשה תיבדק בתנאי שיוגשו טופס הבקשה המלא והמסמכים הנדרשים הנ”ל.

הגשת בקשה לפטור מהיטל השבחה

בקשה לפטור מהשבחה יש להגיש על-פי ההנחיות בעת הגשת התכנית הסופית באמצעות דוא”ל לכתובת limor_a@modiin.muni.il

צור קשר עם עובדי המחלקה

שםתפקידטלפון
דגנית קרןהיטל השבחה08-9726115

פניות הציבור