עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

דגשים לאופן הגשת בקשה להיתר בניה

הדגשים המפורטים נועדו להקל על עורכי הבקשות להיתרי בניה.
בהתאם לחלק ג’, הגשת בקשה להיתר – תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) התשע”ו 2016 – באחריות עורך הבקשה ושאר בעלי המקצוע, במסגרת הגשת בקשות להיתר להקפיד ולהתאים את הבקשה לדרישות המלאות והמעודכנות בחוק, בתקנות התכנון והבניה, בתכנית כפי שמופיעים במקורות הרשמיים והמשפטיים.

מילוי פרטי הבקשה ומסמכים נוספים:

 • יש למלא טופס בקשה להיתר בניה לרבות טבלאות השטחים מבוקשים והמותרים לבניה על-פי הוראות התכנית החלה באזור.
 • ציון פרטי הנכס אשר בו תבוצע העבודה, לרבות כתובתו ופרטי זיהויו;
 • פרטי המבקש, זיקתו לנכס, וחתימתו על הבקשה ועל מינוי בעלי התפקידים השונים.
 • פרטי הבקשה לרבות תיאור העבודה, שטחי הבניה המבוקשים והתכניות לפיהן הוגשה הבקשה;
 • פרטי בעלי התפקידים אשר מונו לעריכת הבקשה, הצהרותיהם;
 • הקפדה על חתימות בעל הזכות בנכס, מבקש ההיתר, עורך הבקשה להיתר, מתכנן שלד, אחראי לביצוע שלד ואחראי על הביקורת.
 • יש להקפיד על מילוי פרטי הקבלן האחראי לבצוע הבנין.
 • על מתכנן שלד הבנין לחתום על התצהירים המצורפים ולצרפם למסמך חישובים סטטיים שיוגשו בשלב בקרת התכן, טרם קבלת היתר הבניה.

1. טופס “תצהיר של מתכנן השלד” (טופס 9).
2. טופס להגשת חישובים סטטיים (נספח, סעיף 15.01).

 • יש להקפיד על ציון תאריכים לצידן של החתימות במקומות המתאימים.
 • ניתן יהיה לעדכן חתימות בעלי העניין על גבי עותקי הבקשה בתיאום עם הועדה.
 • יש לצרף לבקשה להיתר בניה את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף לפתיחת הבקשה להיתר אשר פורטו בתיק המידע.

מפה מפת מדידה להיתר:

מפת המדידה תוגש בנפרד מהתכנית הראשית, בקובץ DWF בלבד.

 • יש להגיש את קובץ מפת המדידה, שהוגש ואושר בבקשה לתיק מידע חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של מודד מוסמך, מעודכן לשנה האחרונה, לכל היותר, ממועד הגשת בקשה להיתר.
 • מפה טופוגרפית כהגדרתה בתקנות המודדים, לרבות כל הנדרש על-פי הנחיות המנהל כהגדרתו בתקנות המודדים, לעריכת מדידה להיתר בניה.

תכולת התכנית הראשית:

טבלת שטחים ותרשים סכמתי של שטחים:

 • טבלת השטחים הקיימים והמבוקשים לבניה.
 • תרשים סכמתי של השטחים לבניה על-פי תקנה 6 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) ותקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) תשנ”ב- 1992, שיסומנו על גבי תכניות הקומה.

תרשים סכמתי של שטחי הבניה:

עד למועד כניסת תקנות רכיב חישוב שטחים לתוקפו, ניתן להעביר תשריט סכמתי של שטחי הבניה גם על-פי ההנחיות הבאות (רצוי על-פי רכיב חישוב השטחים):

 • תשריט חישובי השטחים יבוצע באופן סכמתי בקנה מידה 1:250 / 1:100 כולל צביעה על-פי שימושים.
 • בחישוב השטחים יש להתייחס לכל השטחים כנדרש בחוק לרבות: שטחים מקורים, פרגולות, גגונים וכו’.
 • בבקשה להיתר לתוספת בניה, יצוינו בתשריט הסכמתי שטחי הבניה הקיימים בנפרד והמוצעים בנפרד.

תכנית העמדה הכוללת בינוי ופיתוח שטח לכל המתחם:

התכנית תכלול סימון קו בנין וגבול מגרש, קומת הקרקע של המבנה ותכנון פיתוח שטח, חניות / מגרשי חנייה, גדרות / קירות תמך / שערים וכו’. מתקני התברואה יסומנו בתוכנית הפיתוח. לרבות: סימון פירים, סימון צינורות מי גשם ואוורור, מערכות ומתקני חימום מים או אקלום ומתקני גז. פירים וארונות תשתית לרבות מידותיהם והשימוש בהם תקשורת: פיר, ארון תקשורת וכד’.

תכניות התנוחה של קומות הבנין:

 • יש להציג תכניות תנוחה בקנה מידה 1:100, במקרים מיוחדים תתכן הקלה על-פי סעיף 14(ב) בתקנות התכנון והבניה המצוינות לעיל.
 • יש לציין חץ הצפון בכל התכניות.
 • בקומת הקרקע יש להציג את המבנה על רקע תכנית פיתוח ולהראות את כל מרכיבי הפיתוח מסביב למבנה כולל קווי בנין וגבולות מגרש.
 • תחום הבקשה יכלול בנוסף למבנים גם את כל מרכיבי הפיתוח המשויכים והמבוקשים כגון: חניות / מגרשי חנייה, גדרות / קירות תמך / שערים וכו’.
 • יש לצבוע מבנים מבוקשים בצבעים המוסכמים – צבעים מוסכמים לצביעת תכניות:

חלקים קיימים במבנה – בגוון כהה.
במבנים או חלקי מבנים להריסה – בגוון צהוב.
אסבסט לפירוק – בגוון כתום.

 • יש לסמן מידות חוץ ופנים של הבניינים בדיוק של סנטימטר; לרבות אורך ורוחב, גובה, עובי קירות פנים וחוץ, כולל חיפויים.
 • סימון מפלס 0.00 + לרבות ציון ערך אבסולוטי, מפלסים, גובהם של מתקנים טכניים וגובהו הסופי של הבניין מעל פני הים.
 • כניסה ראשית למבנה תסומן בחץ בולט.
 • יש לסמן מפלסי פיתוח בסמיכות לכניסות למבנים.
 • יש לסמן מיקום ביצוע חתכים בתכניות.
 • יש לציין סוג השימושים בכל החללים.
 • בתכנית גגות יש לסמן גובה רום/קצה גג.
 • יש להראות את כל המתקנים בתכנית הגג כולל פיתרון עיצובי להסתרתם.
 • יש לצבוע מבנים ו/או כל אובייקט להריסה ו/או לפינוי, בצבע צהוב.
 • יש להראות פתרון ניקוז משטחים/מרפסות/בגגות לרבות סימון כיוונים ואחוזי שיפוע, מפלסים וכו’.
 • יש לסמן את גבול תחום הבקשה בקו קונטור אדום בולט.
 • יש לציין מבנים קיימים בהיתר בכותרת “מבנה בהיתר” ולרשום את מספר ההיתר.
 • באחריות עורך הבקשה לבדוק ולוודא שמבנים הנ”ל אכן מתאימים וזהים להיתרים הרלוונטיים.

חתכים:

 • יש להציג חתך אנכי אחד לפחות דרך כל חדר מדרגות הבנין המראה את הקשר בין כל קומות הבניין והיחס בין מפלסי הבנין ובין פני הקרקע הטבעיים.
 • יש להציג חתך אנכי נוסף דרך כל חלק אחר של הבנין, אם דרוש להבנת מבנהו.
 • יש לערוך את החתכים בקנה מידה 1:100.
 • יש לציין מפלס אבסולוטי ביחס למפלס 0.00+.
 • יש לסמן מפלסים לתיאור מלא של החתכים על כל מרכיביהם.
 • יש לסמן מפלסים לתיאור חתכים לרבות סימון גבהי נטו של כל החללים.
 • יש לסמן קווי בנין וגבולות מגרש.
 • יש לסמן קו קרקע קיים / קו קרקע סופי (מתוכנן).
 • יש לצבוע מבנים מבוקשים בצבעים המוסכמים. מבנים הקיימים בהיתר יצבעו בצבע שחור ומבנים להריסה יצבעו בצבע צהוב.
 • משני הצדדים בחתכים יש לסמן מפלס רום קירות פיתוח/גדרות לרבות סימון מפלסי קרקע/ריצוף, הכל על-פי הצבעים המוסכמים המתוארים מטה.

חזיתות:

 • יש להציג את כל החזיתות המלאות וחלקיהן הקיימות בבנין.
 • יש לערוך את החזיתות בקנה מידה 1:100. או בהתאם להיקף הפרויקט.
 • יש לציין מפלס אבסולוטי ביחס למפלס 0.00+.
 • יש לסמן קווי בנין וגבולות מגרש.
 • יש לסמן קו קרקע קיים / קו קרקע סופי (מתוכנן).
 • יש לציין חומר גמר והגוון בחזיתות תואם תכנית.
 • יש להדגיש מבנים מבוקשים באמצעות קו קונטור אדום ביחס למבנים קיימים בהיתר.
 • יש לסמן גובה רום/קצה גג. בגגות משופעים יש לסמן גובה רכס וגובה קצה שיפוע.
 • מצדי המבנה יש לסמן מפלס רום קירות פיתוח/גדרות לרבות סימון מפלסי קרקע/ריצוף.
 • יש לציין בחזיתות שלטים, במידה ואלה מבוקשים יש לתאר מידות, מפלסים, חומרים.

הדגשים המפורטים לעייל, יכולים להשתנות בהתאם לבקשה להיתר, ולהנחיות מנהל התכנון.