עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

מידע להיתר

מידע להיתר

אמחלקת מידע במנהל ההנדסה מטפלת בבקשות למידע להיתר המוגשות באופן מקוון דרך מערכת רישוי זמין אתר מנהל התכנון ,באתר זה תוכלו לקבל מידע על סטטוס הטיפול בבקשה ועל המועד המדויק לסיום כל שלב בתהליך.

על פי תקנות הרישוי רק עורך בקשה רשאי להגיש בקשה לתיק מידע להיתר

תיק המידע להיתר שיימסר לעורך הבקשה בצורה דיגיטלית דרך מערכת רישוי זמין ישמש לפתיחת בקשה להיתר ברישוי. תוקפו של תיק המידע שנתיים והוא יכלול מידע ממוקד לגבי העבודה המבוקשת, מבחינה מרחבית ויוצגו בו כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי עד שלב תעודת הגמר.

על עורך הבקשה להזין לבקשה את מירב הפרטים הידועים לו ועליו לפרט את מהות הבקשה להיתר. תיק המידע יינתן בכפוף לסוג הבקשה. חייבת להיות התאמה בין מהות הבקשה להיתר שתוגש לבין הבקשה לתיק מידע שהופק. במידה ולא תהיה התאמה נדרש יהיה להגיש תיק מידע חדש.

לוחות זמנים להגשת תיק מידע

על פי תקנות התכנון והבניה, הטיפול בבקשה למידע הינו 30 ימי עבודה. לוח זמנים זה אינו כולל את שלב בדיקת הבקשה בתנאים מוקדמים ושינויי יזום של מנהל התכנון בלוחות הזמנים.

לא נמסר מידע להיתר, כולו או חלקו, במועד האמור בתקנות, רשאי מבקש הבקשה למידע להיתר להגיש בקשה להיתר אף בלא מידע כאמור, אך אין בכך כדי לגרוע מחובתו להגיש בקשה להיתר על פי כל דין, לעמוד בתנאים לקליטת בקשה להיתר לפי תקנות אלה, לתאם את התשתיות הנוגעות לבקשה ולעמוד בכל הוראות חיקוק, התכנית וההנחיות המרחביות החלות על המקרקעין כמפורט ב תקנות התכנון והבניה(רישוי בנייה) תשע”ו-2016

דגשים להגשת בקשת מידע להיתר

על פי תקנות התכנון והבניה(רישוי בנייה) תשע”ו-2016, לבקשה למידע חובה לצרף:

 1.קובץ מפת מדידה ,מאושר מפ”י חתום בחתימה אלקטרונית בידי מודד מוסמך מעודכן לחצי שנה שקדמה למועד הגשת הבקשה למידע

מתן פטור מהגשת מפת מדידה כמפורט בתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) תשע”ו 2016 חלק ב סימן א 13 א, פטר המהנדס את מבקש הבקשה מהגשת מפת מדידה להיתר, יצורף לבקשה לקבלת מידע תרשים מתאר

הנחיית המנהל להכנת מפת מדידה להיתר בניה לחצו כאן

ממשק מפ”י

אופן השימוש בממשק מפ”י

 1. תצלומי המקרקעין
 2. שובר תשלום אגרת מידע
 3. פרטי קרקע התואמים למיקום הבקשה
 4. תיאור בקשה מפורט
 5. סימון מיקום הבנייה המבוקשת ביחס למבנה הקיים על רקע מפת המדידה  
 6. פרטי מבקש מלאים הכוללים כתובת מייל וטלפון נייד של המבקש
 7. פרטי עורך הבקשה הכוללים כתובת מייל וטלפון נייד של העורך
 8. טבלת שטחים הכוללת שטח בנייה קיים ושטח תוספת מבוקשת
 
 
 
 

יש לעיין בקפידה בהנחיות הרשויות הסטטוטוריות וליישמם בבקשות להיתר המוגשות לוועדה. אישורים המבוקשים להיתר לאחר דיון בוועדה יהיו תואמים לבקשה למידע בהתאם להנחיות הרשות הסטטוטורית ובאחריות עורך הבקשה.

 •  כל מקרה של סתירה בין מידע שנמסר בתיק המידע לבין הוראה בתכנית, תקנה או חוק יגברו ההוראה הסטטוטורית, התקנה או החוק (בהתאם לעניין).
 • המידע שנמסר נכון ליום הפקתו בלבד, מיום זה ואילך ייתכנו שינויים במצב התכנוני במגרש.
 • אין במידע כדי להקנות למבקש המידע זכויות כלשהן.
 • ככל שיש למבקש הבקשה או לעורך ההיתר השגות על המידע שנמסר הנכם נדרשים להודיע לוועדה לפני הגשת הבקשה להיתר ולהציג את האסמכתאות למידע זה.