הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
דף הבית – אתר הנדסה
Park water and sport

היטלי פיתוח

היטלי פיתוח עירוניים הינם מס מוניציפאלי המהווה תשלומי חובה המשולמים לרשות המקומית לצורך מימון הקמת תשתיות עירוניות, ונגבים מכוח חוקי העזר העירוניים (שטחים ציבורים פתוחים סלילת רחובות, תיעול) בהתאם למפורט בהם. ראו:

* חוק עזר מודיעין מכבים רעות (שטחים ציבוריים פתוחים), ה'תשע"ג - 2012 - נועד לממן פיתוח גנים ציבוריים.

* חוק עזר מודיעין מכבים רעות (סלילת רחובות), ה'תשע"ג - 2012 - לצורך פיתוח סלילת כבישים ומדרכות כאשר עבור רחוב משולב נקבעו תעריפים שונים.

* חוק עזר מודיעין מכבים רעות (תיעול), ה'תשע"ג - 2012 - מטרתו פיתוח תעלות ניקוז מי גשמים.

היטלי פיתוח משולמים פעם אחת בלבד בחיי נכס ומשולמים בגין מרכיב הקרקע ומרכיב הבניה. תוספות בניה יחויבו בהיטלים בגין תוספת הבניה.

הרשות רשאית לגבות היטלי פיתוח בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

* תחילתן (כהגדרתן בחוקי העזר) של עבודות הפיתוח הרלוונטיות בסביבת הנכס (בהיטל שצ"פ - פיתוח שטחים ציבורים המיועדים לשמש את הנכס, בהיטל תיעול - עבודות באזור האיסוף בו מצוי הנכס, בהיטל סלילה - עבודות ברחוב גובל כהגדרתו בחוק העזר)
* בהוצאת היתר לבניה חדשה - כתנאי לקבלת ההיתר
* בניה חורגת בנכס
בעת בקשת אישור היעדר חובות לעירייה לצורך רישום בטאבו, יידרשו ממבקש האישור תשלומם של חובות בגין היטלי פיתוח, אשר טרם שולמו.
כאשר ישנם שימושים מעורבים, החיוב נעשה בהתאם לכל שימוש בנפרד.
יובהר כי שטח הבניין לצורך חישוב ההיטלים, כולל את כל השטחים המבונים, לרבות מרפסות פתוחות, מרפסות גג, מרתפים וחניה.

  
  
היטל שצ"פ קרקע
47.23
היטל שצ"פ בנין
71.26
היטל סלילה כביש- קרקע
78.41
היטל סלילה כביש- בנין
114.95
היטל סלילה מדרכה- קרקע
39.23
היטל סלילה מדרכה- בנין
57.51
היטל סלילה רחוב משולב- קרקע
117.64
היטל סלילה רחוב משולב- בנין
172.46
היטל תיעול בנין
30.48
היטל תיעול קרקע
41.04


*
התעריפים צמודים למדד המחירים לצרכן

היטלי פיתוח