הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
דף הבית – אתר הנדסה
Park water and sport

הגשת בקשה למידע תכנוני

מידע תכנוני

בהתאם לחוק התכנון והבניה, חובה על הועדה למסור מידע תכנוני טרם הגשת בקשה להיתר.
מחלקת מידע תכנוני מגבשת את כל המידע הקיים ברשות מבחינה תכנונית: תכניות החלות במקום, זכויות בניה, ייעודי קרקע, שימושים מותרים, מגבלות והנחיות בניה, מידע לגבי תשתיות, מידע מרשויות ומגופים מוסמכים ככל שיידרש (חברת חשמל, רשות העתיקות וכו') וכל הידוע במעמד הגשת תיק המידע להיתר לגבי תא השטח המדובר.

סוגי המידע הניתנים לציבור הפונים באגף ההנדסה:

תיק מידע להיתר

כל בקשה להיתר בניה תוגש בהסתמך על "תיק מידע להיתר", שיימסר באמצעות מערכת רישוי זמין ממידענית תכנון לעורכי בקשה בלבד.
הגשת הבקשה "לתיק מידע להיתר" על ידי עורך בקשה ומסירתו ע"י הוועדה המקומית - הינם חובה.
* ניתן לעיין כאן בהנחיות להגשת בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין
* ניתן לשלם כאן עבור תיק מידע להיתר באמצעות אתר העירייה

לאחר אישור התשלום והגשת הבקשה במערכת רישוי זמין יימסר תיק המידע תוך 45 ימי עבודה לעורך הבקשה.

תוקף תיק המידע להיתר - שנתיים מיום מסירתו במערכת רישוי זמין.

דף מידע תכנוני

בהתאם לסעיף 119 א' בחוק תכנון ובנייה: ועדה מקומית תמסור, בכתב, לכל מעונין בקרקע, לפי בקשתו תוך שלושים ימים, מידע בדבר התכניות הנוגעות לקרקע, בין שהן תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור: הוועדה תמסור גם מידע בדבר חובות בתשלום היטל השבחה.
* ניתן לשלם כאן עבור דף מידע תכנוני באמצעות אתר העירייה

לאחר אישור התשלום לקבלת דף מידע תכנוני יש לשלוח מייל למידענית תכנון - שרון אורון ועירית אורבך - בצירוף אישור התשלום.

צור קשר

מידענית תכנון

הגשת בקשה למידע תכנוני