הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
דף הבית – אתר הנדסה
Park water and sport

הנחיות ושלבי הגשת בקשה להיתר בניה

מטרתן העיקרית של הנחיות אלו הינן ביצירת שפה אחידה וברורה, בהליך הנפקת היתרי בניה, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו במערכת רישוי זמין.
הנחיות אלו מציינות את דגשי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מודיעין ובאות להבהיר את הוראות החוק ואין בו כדי להפחית מכל חובה המתבקשת ע"פ כל דין.
באחריות עורך הבקשה ושאר בעלי המקצוע, במסגרת הגשת בקשות להיתר, להקפיד ולהתאים את הבקשה לדרישות המלאות והמעודכנות של החוק, התקנות, והתכניות כפי שמופיעות במקורות הרשמיים והמשפטיים
ראוי לציין שהדרישות הרשמיות הנ"ל עשויות להתעדכן מדי פעם, עובדה שתשפיע גם על שינויים בגוף ההנחיות.
אגף ההנדסה מקווה כי מידע זה יביא ליצירת שפה אחידה ויתרום לייעול הליך קבלת היתרי הבניה.

שלבי הליך הרישוי :

שלב א' - הגשת בקשה לתיק מידע

 • "הנחיות להגשת בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין"
 • "הנחיות להגשת מפת מדידה להיתר במערכת רישוי זמין"

ניתן למצוא את ההנחיות בדף "הנחיות נהלים וטפסים" - לחצו כאן

שלב ב' - הגשת בקשה להיתר

יש לכלול את כל המסמכים הפורטים בתיק המידע בשלב תנאי הסף להגשת בקשה להיתר והם:

 • עותק הבקשה יכלול את כל הנספחים המפורטים במסמך "דגשים לאופן הגשת הבקשה להיתר"

 • יש לוודא שכל האישורים הנדרשים לתנאי הסף יצורפו בעת הגשת הבקשה להיתר במערכת רישוי זמין, אישור שיחסר מרשימת האישורים המבוקשים ידחה את קבלת הבקשה לטיפול אצל בוחנות הרישוי לקראת דיון בוועדה ויוחזר למבקש.

 • בקשה להיתר בניה בהליך הקלה / שימוש חורג:
  טרם הגשת בקשה במערכת רישוי זמין, יש לפנות למתאמות הרישוי בנוגע למסירת נוסח פרסום הקלה לוועדה וקבלת הנחיות לפרסום ההקלה. בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
  בעת הגשת הבקשה במערכת רישוי זמין יש לצרף את הוכחות הפרסומים ומשלוח הדואר כתנאי סף להגשת הבקשה להיתר.

ניתן למצוא את ההנחיות בדף "הנחיות נהלים וטפסים" - לחצו כאן

 

שלב ג' - בדיקת מחלקת הפיקוח

במידה ומולאו תנאי הסף להגשת בקשה להיתר אצל מתאמות הרישוי, תועבר הבקשה לבדיקת מחלקת הפיקוח לקבלת דוח מצ"ב בשטח טרם בדיקת הבקשה לדיון.ביקור המפקח יתואם במח' הפיקוח עם המבקש, במידה והמבקש לא יאפשר את הביקור לא יתאפשר קידום הבקשה.

שלב ד' - בקרה מרחבית

בוחנת הרישוי תבדוק את תשריט הבקשה, חישובי שטחים, והתאמתם לתקנות החוק ולתכנית, תוך התיחסות לדו"ח מצב בשטח של מחלקת הפיקוח. ובמידת הצורך תעיר את הערותיה ותדרוש להעביר תכניות מתוקנות לשם שיבוץ בועדה. הגשת הבקשה המתוקנת הסופית תחשב כמועד הרשמי להגשת הבקשה, לדיון להיתר.
הערה: גרסת הבקשה שתועבר לגורמים הסטטוטוריים המאשרים, תהיה תואמת לגרסת הבקשה שאושרה בועדה.

שלב ה' - מכון בקרת התכן

עפ"י תיקון 122 לחוק התכנון והבניה – תשע"ח 2018. נקבע כי עד לתאריך 1.4.2019 לאור הנתונים שנמסרו בבקשה למידע, עולה כי על הבקשה תחול חובת בקרה במכון בקרה:

עד להודעה חדשה הוראה זו חלה על הקמת מבנה מגורים חדש הכולל לפחות 6 יח"ד, בשתי קומות לפחות ועד לגובה של 29 מ'. ללא עירוב שימושים

א. מגיש הבקשה להיתר רשאי לבחור, בהודעה שימסור לרשות הרישוי בתוך שבועיים (ימים קלנדרים)
מיום הגשת הבקשה להיתר (ולפני בדיקת תנאים מוקדמים), כי על הבקשה להיתר תחול או לא תחול חובת בקרה במכון הבקרה. "ראה הודעת עורך הבקשה לעניין חובת בקרת התכן במכון הבקרה"
ב. במידה ולא בחר עורך הבקשה מסלול בקרת התכן, תחול עליו בקרת מכון בקרה, הכוללת בקרת ביצוע.
למכון הבקרה יוגשו הנספחים הבאים:

 • נספח בטיחות אש
 • נספח קרקע וביסוס
 • נספח יציבות וחישובים סטטיים
 • נספח מיגון למרחב מוגן


ג. בתקופת ההערכות, אגרות למכוני הבקרה ישולמו ע"י המדינה.
ד. במידה ולא נדרש , יעביר עורך הבקשה את כל מסמכי שלב בקרת התכן לועדה באמצעות מערכת רישוי זמין.

שלב ו' - תשלום אגרות והיטלים

היה ואושרה הבקשה להיתר בדיון, תיבחן חבות השבחה בהתאם לבקשה, אצל שמאי מטעם הועדה ותוגש יחד עם אגרות והיטלים לתשלום ע"י המבקש.
לאחר הוכחת כל התשלומים, יוצא היתר

שלב ז' - הוצאת היתר

להוצאת עותקי ההיתר, יפיק המבקש שלושה עותקים סופיים ומאושרים של תשריט הבקשה, הכוללים חתימות מקוריות של כל הנדרשים בטופס 1 (לא צילומים ולא באמצעים דיגיטאליים).ויגיש למתאמות הרישוי.

עותקי הבקשה יוגש ללא הדבקות, ללא טיפקס, ללא תיקונים ע"ג התוכנית.

את עותקי ההיתר החתומים ניתן לקבל במחלקת הפיקוח על הבניה במעמד הגשת בקשה לאישור לתחילת עבודות.

ההנחיות הנ"ל תואמות הנחיות מנהל התכנון כיום, ויתכנו שינויים ועדכונים בהתאם להנחיותיו

הנחיות ושלבי הגשת בקשה להיתר בניה